MR

“Medezeggenschapsraad”
Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit een teamgeleding en een oudergeleding.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Met elkaar het beste voor de kinderen

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een Medezeggenschapsraad verbonden, bestaande uit een teamgeleding en een oudergeleding. De directeur is adviseur van de MR. De MR vergadert vijf keer per jaar, waarvan twee keer per jaar met de toezichthouders.

Waarover vergadert de MR?

Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten.

Er zijn een heel aantal zaken waarbij de MR instemmingsrecht heeft, zoals:

 • vaststelling van de onderwijstijd
 • vaststelling van de schoolgids
 • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang: de lunch
 • vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
 • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, mag de MR ook advies uitbrengen. Je kunt veel zaken ter sprake brengen. Het komt er vaak op neer dat er allerlei zaken besproken of bediscussieerd worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de verkeersveiligheid rond de school
 • de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
 • de invulling van het schoolreisje
 • de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
 • omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

Als lid van de MR vertegenwoordig je de ouders (oudergeleding) of personeelsleden (personeelsgeleding) Daarom is het belangrijk dat de MR-leden voeling houden met hun achterban. Maar de leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak. Dat wil zeggen dat zij zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het schoolbestuur.

De MR op Het Kompas

De medezeggenschapsraad van “Het Kompas” bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding

 • Dhr. S.J. Langenberg
 • Dhr. E. van Vulpen

Personeelsgeleding

 • Mw. C. Versteeg
 • Mw. C. den Toom

Adviseur

 • Dhr. W. Hoepel (directie)

Post voor de medezeggenschapsraad kunt u richten aan:

Medezeggenschapsraad “Het Kompas”
t.a.v. mevr. C. den Toom
Postbus 9
3417 ZG MONTFOORT
toom@bshetkompas.nl

 

  Kennismaken met het Kompas?

  We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).