Identiteit

“Christelijke schoolvereniging Obadja.”
In stand houden van een christelijke school op de grondslag van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

IDENTITEIT

Christelijke Schoolvereniging ‘Obadja’

Identiteit

De grondslag van de school en het doel van de vereniging staan verwoord in de statuten van de Schoolvereniging Obadja, artikel 2.

Het doel van de vereniging is de instandhouding van een basisschool met de Bijbel te Montfoort. “Haar grondslag is het eeuwig en onfeilbaar Woord van God, opgevat in de zin van de Drie Formulieren van Enigheid. Haar beginsel is dat opvoeding en onderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de in de Bijbel geopenbaarde wil van God.”

Het Kompas heeft als grondslag de Bijbel en de daarop gebaseerde leer als samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

Dat is van betekenis voor het Bijbelonderwijs, waarin de noties van schepping en scheppingsopdracht, mensbeeld en zondeval, verlossing, wedergeboorte, geloof en bekering, dankbaarheid, liefde tot God en de naaste en rentmeesterschap op evenwichtige wijze herkenbaar zijn. Ook voor het onderwijs in de andere vakken is de grondslag van betekenis. Methoden zijn, indien kwalitatief verantwoord, bij voorkeur christelijk. Leerstofkeuze dient aan de grondslag en doelstelling getoetst te worden. De grondslag is van veel betekenis voor het pedagogisch klimaat, waarin Bijbelse noties voor het omgaan met elkaar gestalte dienen te krijgen.

Missie

Het ontwikkelen van de van God gegeven talenten van onze kinderen in de maatschappij door goed kwalitatief onderwijs volgens de normen en waarden van Gods Woord.
In bredere bewoordingen: de kinderen, die door God zijn geschapen, opvoeden en onderwijzen, in afhankelijkheid van Gods zegen, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid. Een persoonlijkheid die toegerust en bereid is om al die gaven (van hart, hoofd en handen) die hij of zij van zijn of haar Schepper ontving, te besteden tot Gods eer en tot heil en nut van elkaar en zichzelf op alle terreinen van het leven waar God hem of haar plaatst.

Visie

Wij willen een school zijn die een positieve bijdrage aan de maatschappij levert en ook als zodanig herkend wordt door de omgeving. De leerresultaten voldoen aan de door de overheid gestelde eisen. Daarbij is er een open samenwerking tussen ouders, school en kerken en zijn wij altijd bereid verantwoording af te leggen aan onze omgeving. De kinderen voelen zich veilig, gaan met plezier naar school en ervaren de leerprocessen als zinvol. Alle processen op school zijn in lijn met Gods Woord en de daarop gebaseerde leer als samengevat in de Drie Formulieren van Enigheid.

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).