Dyslexie

“Spelling, grammatica, begrijpend lezen, …”
Als taal je grootste struikelblok is, dan is elke schooldag een dag om tegenop te zien. Met onze dyslexiespecialisten is dat anders.

DYSLEXIE

het Kompas heeft meer dan extra aandacht voor kinderen met dyslexie

Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben ernstige problemen met lezen en/of spellen en hebben hierdoor een belemmering om optimaal van het onderwijs te kunnen profiteren. Wij vinden het daarom erg belangrijk aandacht aan kinderen met dyslexie te schenken. Leerlingen die kenmerken hebben van dyslexie worden opgenomen in het dyslexieprotocol. 

Dit protocol bevat actuele kennis over lees-en spellingontwikkeling en de problemen die zich bij kinderen kunnen voordoen op dit gebied. Dit protocol geeft het onderwijsteam en ouders uitleg over dyslexie, hulp bij het signaleren van leesproblemen en biedt richtlijnen voor behandeling en ondersteuning.

Leerlingen die in groep 2 opvallen en in het dyslexieprotocol komen krijgen een preventieve benadering door middel van het programma BOUW!  Dit programma is ontwikkeld om problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te dringen. De aanpak is een gezamenlijke aanpak van ouders en school. In groep 3 gebruiken we met de methode Lijn 3 voor het aanvankelijk lezen. In januari en in juni worden alle leerlingen van groep 3 tot en met 8 getoetst met een leestoets. Als een leerling een score heeft dat landelijk bij de laagste 10% hoort dan wordt de leerling ook opgenomen in het dyslexieprotocol. Ook dan kan er alsnog gestart worden met het programma BOUW!. Als een leerling 15 maanden leesonderwijs heeft genoten en intensief is begeleid desondanks bij de laagste 10% scorende kinderen behoort kan er een dyslexieonderzoek aangevraagd worden. Deze aanvraag doen ouders bij de gemeente, wij als school begeleiden dit proces. De gemeente heeft een aantal zorgaanbieders een contract gesloten. U als ouders kunt een keuze maken uit ‘e’en van deze aanbieders. 

Momenteel verzorgt Driestar Educatief de dyslexieonderzoeken en de dyslexiebehandelingen. Wij als school werken met Driestar Educatief samen, omdat vanwege de identiteit van deze onderwijsadviesdienst.

Als uit onderzoek blijkt dat de leerling EED (ernstige enkelvoudige dyslexie) heeft dan krijgt de leerling behandelingen aangeboden. Bij elke gemeente is het verschillend hoeveel behandelingen er vergoed worden, dit varieert van 36 tot 48. Na elke 12 behandelingen is er een tussenevaluatie waarbij de behandelaar u als ouder en ons als school informeert over de voortgang. Bij de behandelingen hoort huiswerk voor thuis en voor school. Onze ervaring is dat alle ouders van kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie gemotiveerd zijn om thuis het huiswerk uit te voeren.

In enkele gevallen zien we dat de dyslexie zo ernstig is dat de leerling daardoor niet zelfstandig de lessen kan volgen binnen de groep omdat de leerling de lesboeken niet kan lezen. Wij vinden het belangrijk dat ondanks  kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie zich zelf kunnen redden en niet afhankelijk zijn van de leerkracht of medeleerling, daarom zetten we voor deze kinderen L2S in. U als ouder schaft dan een laptop in overleg met school aan en school zorgt voor de software. Deze software kan alle lesboeken voorlezen waardoor de leerling weer deel kan nemen aan de lessen.

Tot slot; Leerlingen met dyslexie hebben vaak kwaliteiten waar ze in uitblinken. Als school kijken we altijd naar de sterke kanten van de leerling en proberen we deze zoveel mogelijk in te zetten. Zo zitten er momenteel 2 leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie in de plusgroep omdat dit aanbod juist een beroep doet op waar ze goed in zijn. Hierdoor ervaren deze leerlingen dat ze meer zijn dan dat wat hen in de weg staat en op het juiste niveau worden aangesproken.

Dyslexie weetje 1

Het zijn vaker jongens die dyslexie hebben.

Dyslexie weetje 2

Mensen met dyslexie zijn vaak creatiever dan mensen zonder dyslexie.

Dyslexie weetje 3

Dyslexie is erfelijk.

Dyslexie weetje 4

Dyslexie is niet iets waar je overheen groeit.

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).